Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Aug 16, 2017 in Gov.Circular | 0 comments

राष्ट्रीय शालेय व खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धा सन२०१७-२०१८ वयोगट व इयत्तेच्या अटीबाबद

Download – राष्ट्रीय शालेय व खेलो इंडिया क्रीडा स्पर्धा सन २०१७-२०१८ वयोगट व इयत्तेच्या अटीबाबद

Read More

Posted by on Aug 16, 2017 in Gov.Circular | 0 comments

राज्य क्रीडा धोरण – २०१२ , शासकीय / निमशासकीय सेवेतील खेळाडूंच्या पालकांना रजा सवलती देण्याबाबद.

Download – राज्य क्रीडा धोरण – २०१२ , शासकीय / निमशासकीय सेवेतील खेळाडूंच्या पालकांना रजा सवलती देण्याबाबद.

Read More

Posted by on May 27, 2017 in Gov.Circular | 0 comments

शा. निर्णय -निरनिराळया खेळ संघटनांना मराक्रीप मान्यता देणेबाबतचा शा.निर्णय दि.23.1.2014

निरनिराळ्या खेळ संघटनांना महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषदेची मान्यता देणे बाबद.

Download-शा. निर्णय -निरनिराळया खेळ संघटनांना मराक्रीप मान्यता देणेबाबतचा शा.निर्णय दि.23.1.2014

Read More

Posted by on May 27, 2017 in Gov.Circular | 0 comments

राज्यातील एकविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांना अधिक गतमान करणे शासन निर्णय दि.13.8.2003 (म.रा.क्री.प.)

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण -२००१
राज्यातील एकविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांना अधिक गतिमान करणे बाबद.

Download-राज्यातील एकविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांना अधिक गतमान करणे शासन निर्णय दि.13.8.2003 (म.रा.क्री.प.)

Read More