Pages Menu
Categories Menu

Posted by on May 27, 2017 in Gov.Circular | 0 comments

राज्यातील एकविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांना अधिक गतमान करणे शासन निर्णय दि.13.8.2003 (म.रा.क्री.प.)

महाराष्ट्र राज्याचे क्रीडा धोरण -२००१
राज्यातील एकविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांना अधिक गतिमान करणे बाबद.

Download-राज्यातील एकविध खेळांच्या क्रीडा संघटनांना अधिक गतमान करणे शासन निर्णय दि.13.8.2003 (म.रा.क्री.प.)